Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Gemert-Bakel

Voor jezelf, Voor Elkaar

In 2018 gaat SP Gemert-Bakel voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen! Dit is het resultaat van jarenlange inzet door actieve SP-ers in Gemert-Bakel. De SP afdeling Gemert-Bakel is een SP afdeling met een actief bestuur en heeft als leden deskundige en goed geïnformeerde personen die op de kandidatenlijst komen te staan. De landelijke SP heeft de SP afdeling Gemert-Bakel toestemming gegeven om deel te nemen aan de gemeenteraadverkiezing van 2018.

Lijsttrekker: Jan Hoevenaars

Interview met lijsttrekker Jan Hoevenaars

"Voor een sociale duurzame en democratische gemeente".

Wat is jouw motivatie om lijsttrekker te worden van de SP afdeling Gemert-Bakel?

De lokale SP’ers hebben mij unaniem gekozen tot lijsttrekker, waarvoor ik alle SP-leden zeer dankbaar ben. Ik heb mij altijd ingezet voor een vrije samenleving waarin solidariteit voorop staat. Ook een gezond milieu voor mens en dier vind ik heel belangrijk. De SP in Gemert-Bakel zet vol in op meer schone energie en minder intensieve veehouderij. Voor ons is de mens het uitgangspunt, niet het geld. De SP gelooft in gelijke kansen voor iedereen. We komen daadwerkelijk in actie, samen met de inwoner van Gemert-Bakel.

Hoe gaat de SP in Gemert-Bakel de komende vier jaar het verschil maken?

De SP vindt dat de bevolking meer betrokken moet worden in besluitvorming van de gemeente. Dat is niet alleen democratisch, je maakt op die manier ook gebruik van de kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig is. Besluiten kunnen daar alleen maar béter van worden. Democratie betekent méér dan eens in de vier jaar je stem uitbrengen  vervolgens alles aan de politiek over te laten. De SP wil de komende jaren het gemeentebestuur uit z’n ivoren toren halen. De SP is duidelijk, integer, sociaal, actief, zichtbaar voor en dichtbij de mensen in de wijken en dorpen. En we hebben ‘ginne schrik’. Voor ons is een zetel in de gemeenteraad geen doel op zich, het is een middel om iets voor elkaar te krijgen in Gemert-Bakel. Een sociale, duurzame en democratische gemeente, daar ga ik voor!

Goede, betaalbare zorg voor iedereen is een typisch SP-punt. Hoe is het daarmee gesteld in Gemert-Bakel?

Daar valt zeker nog wel het een en ander in te verbeteren. Een belangrijk punt voor ons is dat het gemeentelijke budget voor zorg, bijvoorbeeld thuiszorg, niet in de algemene middelen mag verdwijnen. Het mag niet opgesoupeerd worden aan andere zaken. Geld dat voor zorg bedoeld is, moet ook voor de zorg gebruikt worden! De mensen die thuiszorg ontvangen, hebben het vaak al niet breed, en dan valt het niet uit te leggen dat gemeentelijk zorggeld aan andere zaken wordt besteed, zoals in het verleden wel is gebeurd. Sterker nog, wij vinden dat als er een tekort ontstaat in het zorgbudget, dat tekort dan aangevuld moet worden vanuit de algemene middelen. Goede en betaalbare zorg voor iedereen staat bij ons inderdaad hoog in het vaandel.

Hoe kijkt de SP naar de veehouderij in de gemeente?

Wij plaatsen volksgezondheid in dierenwelzijn voorop. Daarom willen wij dat de gemeente opnieuw kritisch kijkt naar het bestemmingsplan voor het buitengebied. Het is voor ons zeker niet vanzelfsprekend dat de veehouderij daar alle ruimte moet krijgen, integendeel. Er moet goed gekeken worden naar de risico’s voor de volksgezondheid. Veehouderij is prima, zolang die op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Daarom willen wij de veehouders in Gemert-Bakel uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over de juiste invulling van de veehouderij en mestverwerking, gestoeld op de belangen van de gehele gemeenschap. Wij staan voor strikte actieve handhaving van de afgesproken normen voor stank, geluid, luchtverontreiniging, erfbeplanting en het verwerken van mest. Waar mogelijk proberen we die normen verder aan te scherpen aan de hand van nieuwe gezondheidsregels en dierenwelzijnregels. Verder hanteren wij het principe dat de vervuiler betaalt. De opbrengst van de boetes gebruiken we om de boeren die wel op een verantwoorde wijze handelen, te ondersteunen, bijvoorbeeld door de installatie van zonnepanelen op de stallen.

1. Jan Hoevenaars

Meer informatie

2. Stan van Kollenburg

Meer informatie

3. Therese van de Eventuin-Boogaerts

Meer informatie

4. Jaap Minnema

Meer informatie

5. Chris Remmers

Meer informatie

11. Jos Nelissen

12. Leo van der Niet

13. Greetje van de Berg

14. Ard van Strien

15. Mari van Dongen

16. Rita Slits

17. Natascha Smeekens

18. Willy Koehler

19. Hans Gloudemans

20. Wim Rijkers

DEELNAME AAN DE SAMENLEVING

Gelijke kansen voor iedereen. Mensen die het wat moeilijker hebben, geven we een steuntje in de rug.

EEN INTEGER EN TRANSPARANT GEMEENTEBESTUUR

Luister naar de inwoners, betrek hen bij besluiten. Volledige openheid over ethische kwesties omtrent bestuurders.

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ EN VOLKSGEZONDHEID

Kritisch kijken naar toename van intensieve veehouderij. Samen zoeken naar oplossingen voor gezondheidsproblemen.

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Stimuleren van initiatieven die werkgelegenheid opleveren, maar met respect voor de natuur. Aandacht voor de bereikbaarheid van de gemeente.

VEILIGHEID EN HANDHAVING

Actief handhaven van afgesproken regls op basis van gelijke behandeling. Veiligheid boven economisch gewin.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Er valt wat te kiezen.

Voorwoord

In 2018 gaan we voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen! Dit is het resultaat van jarenlange inzet door actieve SP-ers in Gemert-Bakel. De SP afdeling Gemert-Bakel is een SP afdeling met een actief bestuur en heeft als leden deskundige en goed geïnformeerde personen die op de kandidatenlijst komen te staan. De landelijke SP heeft de SP afdeling Gemert-Bakel toestemming gegeven om deel te nemen aan de gemeenteraadverkiezing van 2018.

Een korte historie:

In 2006 stemde bij de landelijke verkiezingen meer dan 20 procent van de kiezers op de SP. De gemeente telde ook al een flinke groep leden. Was de gemeente rijp voor een eigen SP-afdeling? Het antwoord was: JA. Via een werkgroep van leden (2007) en een gevormd bestuur werd in 2010 de lokale afdeling geboren. Met uiteraard toestemming van de landelijke SP. Sindsdien
is gewerkt aan versterking van de groep, zijn bijeenkomsten georganiseerd, publiciteit geleverd, ·individuele mensen geholpen en werkwijzen uitgeprobeerd. Om daarmee de lokale wereld wat menselijker te maken. Deelname aan de lokale verkiezing was in 2010 nog te vroeg. In 2014 was de
SP nog in opbouw, maar nu, in 2017, zien we kansen voor 2018 en verder.”

Ons programma:

Met trots presenteren wij nu ons eerste verkiezingsprogramma. Wij menen dat dit goed weergeeft waar we voor staan. De uitgangspunten van dit programma zijn uiteraard de kernwaarden van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Hopelijk spreekt ons programma u aan en gaat u, ook voor de eerste keer misschien, SP stemmen.

Op onze kandidatenlijst vindt u bekende en minder bekende mensen uit Gemert, Bakel en kerkdorpen.

Met uw steun kunnen we Gemert-Bakel weer een sociaal gezicht te geven – Gemert-Bakel 100% sociaal!

Het zal u overigens duidelijk zijn dat waar gemeente Gemert-Bakel staat: Gemert, Bakel, de Mortel, de Rips, Elsendorp, Handel en Milheeze bedoeld wordt.

Indien u naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma nog vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten.

Mocht u belangstelling hebben voor de SP of lid willen worden, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (06-23234859) voor een gesprek. Bekijk ook eens onze website: www.gemert-bakel.sp.nl of de landelijke website: www.sp.nl .

Tot ziens op 21 maart 2018!

Namens de SP Gemert-Bakel,

Marius Vos, voorzitter.

1. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Ja, ook in Gemert-Bakel valt er wat te kiezen

De SP vindt dat de bevolking meer betrokken moet worden in besluitvorming, omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van de kennis en de ervaring die in de samenleving aanwezig is. Besluiten kunnen daar alleen maar béter van worden. Democratie betekent veel meer dan het recht om één keer in de vier jaar te mogen kiezen en om daarna alleen de politiek aan het woord te laten. De inzet van de SP Gemert-Bakel is om de komende jaren het gemeentebestuur uit haar ivoren toren te halen. Een sterke SP kan ervoor zorgen, dat een gemeentebestuur beter gaat luisteren naar haar bevolking.

Uitgangspunten van de SP

De SP staat voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. De waarden zijn landelijk en lokaal het uitgangspunt van ons politiek denken en doen.

 • Menselijke waardigheid, omdat het om mensen gaat. We hebben elkaar nodig, we vormen samen de samenleving. Daarom is niet het geld, maar de mens het uitgangspunt van ons beleid. Niemand mag zich buitengesloten voelen.
 • Gelijkwaardigheid, omdat we niet gelijk aan elkaar zijn, maar iedereen gelijke kansen moet hebben op welvaart en welzijn.
 • Solidariteit, omdat we erkennen dat er onderlinge verschillen bestaan. Velen noemen dit naastenliefde, wij noemen het solidariteit. En we bedoelen hetzelfde. Solidariteit is wat cement is voor stenen. Solidariteit zorgt dat de samenleving één sterk geheel blijft. Wat de SP betreft gaan we een halt toeroepen aan de individualisering en tweedeling. Wij gaan voor een samenleving waarin het minder IK is en meer WIJ.

Landelijke én plaatselijke partij

De SP is een landelijke partij. Daarmee is niet gezegd dat de landelijke partij bepaalt welke standpunten de afdeling SP Gemert-Bakel op lokale kwesties inneemt. De SP Gemert-Bakel is autonoom, dat wil zeggen dat de SP Gemert-Bakel zelf hun verkiezingsprogramma opstelt en hun beleid bepaalt dat de SP fractie in de gemeenteraad gaat voeren. Wat dat betreft zijn we dus geheel zelfstandig. Uiteraard hebben we wel de uitgangspunten van onze partij onderschreven. Sterker nog: die hebben we zelf mede bepaald. Want de SP is een democratische partij, waarin de leden het voor het zeggen hebben. Voordeel van een landelijke organisatie is dat je daar op kunt terugvallen als je meer informatie wilt over een kwestie. Dat je de Kamerfractie kunt informeren en inschakelen. Dat je het wiel niet telkens opnieuw hoeft uit te vinden en dat er samenhang zit in je doen en denken.

We spannen ons in voor een betrokken, open en vrije samenleving waarin solidariteit voorop staat. Voortgang begint bij het bestrijden van achterstand. Wij kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier.

SP als drijvende kracht

Voor de SP Gemert-Bakel is het uitgangspunt: de gemeente moet bondgenoot zijn. De gemeente, dat zijn wij allemaal en is er om algemene en gezamenlijke zaken te regelen. Dit moet op een sociale manier gaan gebeuren. Dat is waar de SP Gemert-Bakel naar streeft.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Het onderhoud hiervan is een echte algemene taak die door de gemeente gedaan moet worden. Het zou belachelijk zijn als iedereen zijn eigen stukje straat aan moet leggen. Het is idioot als iemand die slecht ter been is zelf maar voor moet zorgen dat het trottoir vlak ligt. Het zou bijzonder inefficiënt zijn als we zelf onze kinderen moeten onderwijzen en ze niet meer samen naar school gaan. En als elke club haar eigen accommodatie moet aanleggen, dan wordt er weinig gesport.

Kortom: De gemeente is van en voor ons allemaal.

De participatiesamenleving zoals de regering die nu presenteert, betekent plat gezegd: zoek het lekker zelf uit; heb je hulp nodig, pech gehad; ben je arm, oud, ziek of zit je zonder werk, geef dan vooral jezelf de schuld.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat sommige gemeentebesturen meegegaan zijn in de landelijke trend van een overheid die zich steeds verder terugtrekt. Een gemeentebestuur dat alleen nog maar voorzieningen aanbiedt. De “participatiesamenleving” is de afgelopen jaren ingevoerd, met alle negatieve gevolgen van dien. Burgerparticipatie, die leidt tot: zoek het eerst zelf maar uit. Voor de SP Gemert-Bakel is dit onaanvaardbaar.

SP als bondgenoot

Niet alleen het gemeentebestuur moet zich gedragen als een bondgenoot. Alle partijen hebben dezelfde verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de SP zo’n bondgenoot voor de burgers is. Regelmatig organiseren wij openbare fractievergaderingen.

Onze leden zijn idealisten. Raadsleden zitten niet in een functie om er zelf beter van te worden. Op een klein bedrag voor onkosten na, dragen onze gemeenteraadsleden hun vergoeding van de gemeente af aan de partij. Dit doen zij graag, want door deze regeling kan de SP meer voor de mensen doen dan andere partijen. Waarom zou het ene lid dat zich inzet voor de partij in de gemeenteraad hier fors voor beloond worden, en een ander lid die als vrijwilliger meehelpt op een ander front binnen de partij niet? Zo brengen we gelijkwaardigheid en solidariteit in de praktijk.

Binnen en buiten de gemeenteraad

De SP zoekt mensen op, hoort dan wat er speelt en hierdoor kunnen we ons werk in en buiten de gemeenteraad beter doen. Omdat we onze service willen verbeteren, is versterking van onze afdeling Gemert-Bakel van belang. Wij doen een bijzondere oproep aan jongeren, die constructief mee willen werken aan het oplossen van de problemen die jongeren ervaren in Gemert-Bakel. Dan kunnen we motor en aanjager zijn, die veel weten te bereiken voor de burgers.

SP Hulpdienst

De SP hulpdienst is er voor iedereen, jong en oud. Leden en inwoners van de gemeente Gemert-Bakel kunnen terecht voor de voorlopige teruggaaf van belastingen of om de zorgtoeslag of huurtoeslag aan te vragen, alsook met individuele problemen. Het midden en klein bedrijf, de werkgever, verhuurder enzovoorts kunnen met allerlei vragen en individuele problemen of over (consumenten)zaken bij ons terecht.

Dit kan op afspraak (voor de gemeente Gemert- Bakel) bij de SP: tel 06-23234859

Ja, er valt met de SP wat te kiezen in Gemert-Bakel.

2. ONZE POLITIEK – VÓÓR EN SAMEN MET DE MENSEN

De SP Gemert-Bakel wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen weer voelen dat er naar hen wordt geluisterd en dat hun mening er werkelijk toe doet.

Als Socialistische Partij laten we ons in ons denken en doen leiden door de volgende begrippen:

• Menselijke waardigheid

• Gelijkwaardigheid

• Solidariteit

Deze begrippen vormen een meetlat: wat positief uitvalt langs deze meetlat bevorderen we en alles wat negatief uitvalt, zullen we proberen te voorkomen of te bestrijden.

De SP Gemert-Bakel wil samen met andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners nadenken over en samenwerken aan een eerlijkere en socialere wereld, te beginnen in de gemeente Gemert-Bakel.

De gemeenteraad, als afspiegeling van de totale Gemert-Bakelse bevolking, is het belangrijkste en meest democratische middel om de wil van diezelfde bevolking tot uitdrukking en uitvoering te brengen. De economie heeft grote invloed op de kwaliteit van het leven. Transparantie van en democratische invloed op alle economische beslissingen zijn dan ook van groot belang.

Wat we willen bereiken is dat zoveel mogelijk mensen weer voelen dat er naar hen wordt geluisterd en dat hun mening er werkelijk toe doet. Wij erkennen dat een democratie, naast rechten, ook plichten met zich meebrengt. Het is daarom onze morele en sociale plicht om zorg en aandacht voor elkaar te hebben en betrokkenheid te tonen met wat zich in de gemeente Gemert-Bakel voordoet.

Echter, de democratie wordt bedreigd door toenemende desinteresse in de politiek en gebrek aan vertrouwen in haar politieke bestuurders.

Maar als SP Gemert- Bakel zijn we duidelijk onderscheidend.

Wij zijn als SP Gemert-Bakel: duidelijk; integer en oprecht; radicaal sociaal; eigenzinnig en vierkant als het moet; (toch) tactisch; actief; zichtbaar voor de mensen; dichtbij de mensen; in de wijken; luistervaardig; communicatief; vinden het pluche een middel, geen doel; standvastig; extravert; solidair met het goede; niet aarzelend en “ginne schrik”; wij ontmaskeren zo nodig.

Integer en transparant bestuur.

De gemeente Gemert-Bakel heeft in het verleden aangetoond het niet altijd even nauw te nemen met morele en ethische politieke waarden en normen als het ging over het toebedelen van voorrechten voor bepaalde groepen en/of personen. Een BING-rapport heeft dit aangetoond, maar is verdwenen op een stapel in de onderste la van de bestuurders.

Democratie

De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, re-integratie) heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij gemeenten. Zorgtaken worden vaak uitgevoerd door bedrijven die werken voor verschillende gemeenten.

We willen dat de gemeenteraad meer te zeggen krijgt over de bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren.

Veel kleinere gemeenten zijn steeds minder in staat om de vele zorgtaken uit te voeren. Daardoor klinkt vaak de roep om herindeling.

In de praktijk blijkt dat herindeling wel leidt tot veel bestuurlijk gedoe, maar niet tot beter bestuur. De democratie is niet van de bestuurders, maar van de bevolking. Daarom wil de SP dat burgers zich kunnen uitspreken over een herindeling, bijvoorbeeld in een lokaal referendum.

Gemeentelijk apparaat

De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan een wethouder. Het overige personeel heeft een vaste betrekking. Bij aanbestedingen eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en ZZP’ers.

In veel gemeenten heeft de decentralisatie geleid tot meer inhuur van dure externe medewerkers. Daardoor gaat geld dat bedoeld is voor zorg en ondersteuning naar dure consultants en managers. De ministeries hebben een ‘Roemernorm’, waarbij maximaal 10 procent van de totale personeelskosten wordt uitgegeven aan externen. Dat heeft de inhuur flink verlaagd.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Het voeren van eerlijke en heldere politiek. Besluiten worden uitsluitend in de gemeenteraad genomen en afspraken vooraf worden te allen tijde toegelicht in de raadsvergadering.
 • De gemeenteraad wordt altijd volledig geïnformeerd. Als besluiten op basis van onvolledige informatie genomen zijn, heroverweegt de gemeenteraad haar besluit.
 • Het gebruik van heldere begrijpelijke taal (geen ambtelijke taal).
 • Het betrekken van de bewoners bij het nemen van besluiten. Dit kan door mensen die een belang hebben bij het besluit bijeen te roepen of door het houden van onderzoek onder de bewoners (lokaal referendum).
 • Het actief onderhouden van contact met de bewoners door het gemeentebestuur.
 • Het verschaffen van informatie via alle bestaande (sociale) media.
 • Proactief en positief samenwerken (zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen).
 • Niet meer dan 10% van de totale personeelskosten wordt uitgegeven aan externen (flexibele schil).
 • Het houden van een lokaal referendum over een voorgenomen gemeentelijke herindeling.
 • De integriteit genoemd in het Bing rapport is zeker niet van tafel. Integriteit is een van onze kernwaarde.
 • De (professionele) communicatie van de gemeente dient primair en altijd het belang van
  de inwoners van Gemert-Bakel, niet primair het belang van B&W of een individuele
  bestuurder (de “zender”).
 • De functies van gemeenteambtenaren worden daadwerkelijk uitgevoerd volgens de formele ambtelijke rol.
 • Gemeentefunctionarissen hebben namens de gemeente geen zitting in besturen en/of organisaties die door de gemeente gesubsidieerd worden of op welke wijze dan ook afhankelijk (financieel) zijn van de gemeente.

3. SOCIALE ZAKEN, ZORG & WELZIJN

Deelname aan de samenleving.

We bedoelen hiermee een brede benadering van alle mensen die om geestelijke, lichamelijke, sociale of financiële redenen moeite hebben om in voldoende mate in de maatschappij mee te kunnen doen (bijv. de WMO, schuldhulpverlening, armoede, etc.; bewoners die door allerlei landelijke maatregelen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Kwetsbare “verborgen”groepen, zoals bv. de kleine agrariër of wanneer mensen hun baan verliezen en zij de hypotheek of huur niet meer kunnen betalen.

De SP wil een zorgstelsel dat voor iedereen, zonder financiële drempels, toegankelijk is.

De financiering van dit stelsel dient gebaseerd te zijn op onderlinge solidariteit. Dit betekent dus een (gedeeltelijke)bijdrage naar draagkracht in de vorm van premies en/of belastingen. De ontwikkeling van gezondheidscentra op wijk- en kernniveau moet worden gestimuleerd. In deze centra werken eerstelijns hulpverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers samen. Of en welke zorg mensen nodig hebben, moet worden bepaald door de eerstelijns zorg, niet door ambtenaren of verzekeraars.

De decentralisaties in de (jeugd)zorg volgen we zeer kritisch. Het risico bestaat dat het principe van georganiseerde solidariteit wordt losgelaten. Het krijgen van zorg mag nooit een gunst worden, dit is volgens ons een recht! Wij willen voorkomen dat jeugdigen met zware problemen maanden lang, of soms nog langer, op een wachtlijst komen staan om dat de budgetten van instellingen voor jeugdzorg contractueel beperkt zijn.

Investeer in eerlijke banen en werkgelegenheid in plaats van werklozen te straffen.

Onder de naam ‘Participatiewet’ werden vanaf 2015 de Bijstandswet, de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening samengevoegd. Het geheel kwam onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het sleutelwoord is ‘arbeidscapaciteit’. D.w.z. de mogelijkheid die je nog hebt om te werken al is het nog zo weinig. De Wajong bleef als zodanig alleen bestaan voor mensen zonder arbeidscapaciteit. Wat resteert, is een regeling voor mensen die geen of weinig kans maken op de arbeidsmarkt maar met arbeidscapaciteit. We hebben het dan over langdurige werklozen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die wel in staat zijn om (onder begeleiding) te werken. Het is de taak van de gemeente deze groep naar werk te begeleiden.

De SP had geen principiële bezwaren tegen de invoering van de Participatiewet. De SP had ook geen bezwaar tegen het (met landelijke richtlijnen) onder beheer van gemeenten brengen van de Participatiewet. Er zitten echter addertjes onder het gras in de huidige opzet.

Wajongers komen in de bijstand en verliezen (een deel van) hun uitkering als er sprake is van gezinsinkomen. In de wet werd opgenomen dat iedereen met een uitkering een tegenprestatie moet leveren. Hierdoor dreigen eerder arbeidsplaatsen te verdwijnen dan dat er arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Hetzelfde geldt voor re-integratieplaatsen. De ‘tegenprestatie’ zal leiden tot werken onder het minimumloon en verlies van sociale rechten. Bovendien gaat deze decentralisatie gepaard met een enorme korting op het budget. Sluiting van sociale werkplaatsen is dan zo goed als onvermijdelijk.

Recht op zorg voor iedereen.

Als mensen zorg en/of voorzieningen nodig hebben, moet daarin kunnen worden voorzien. Wij pleiten daarom voor een recht op zorg.

Marktwerking in de zorg, eigen risico en eigen bijdragen leiden tot een tweedeling in de zorg. Aan de ene kant mensen die zich alle gewenste zorg kunnen permitteren. Aan de andere kant een groeiende groep van mensen die zich de noodzakelijke zorg niet meer kan veroorloven. Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. Wij stellen daarom voor dat er niet verplicht aanbesteed wordt. In een zorginstelling horen geen topsalarissen en dure vertrekbonussen. De Wet normering topinkomens (WNT) moet dit landelijk regelen, maar kent voor zittende bestuurders nog een overgangstermijn.

De schaal van de buurt

We geloven in kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk, in plaats van grote instellingen. Voorzieningen in de buurt zijn het fundament van de gemeente. Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg.

Het bestrijden van eenzaamheid is een preventietaak waar de gemeenten toe verplicht zijn volgens de Wet publieke gezondheid.

De samenwerking tussen (jeugd)zorginstellingen en de gemeente creëer je niet alleen door convenanten op papier. Het is belangrijk dat jeugdhulpverleners en andere zorgverleners elkaar ook tegenkomen. Zorg dat de (jeugd)zorg op belangrijke plaatsen in de kernen is geborgd, zoals op scholen en in de wijken.

Zorgverleners en mantelzorgers

Bij een faillissement of een nieuwe gunning van een zorgverlener ontstaat vaak discussie over de overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Wij pleiten voor een verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. Dit is vast te leggen in de aanbestedingsvoorwaarden.

Dit zorgt er ook voor dat de relatie tussen thuiszorgmedewerker en cliënt (de ‘koppeltjes’) in stand blijft. De alfaconstructie, waarbij de gemeente geld beschikbaar stelt voor het inhuren van alfahulp, is verboden.

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Daarom is de SP Gemert-Bakel vóór extra aandacht voor mantelzorgers en mogelijke uitbreiding van de reeds bestaande voorzieningen zoals respijtzorg.

Goede tarieven voor goed werk

Tarieven voor zorg moeten vastgesteld worden op basis van een goede kwaliteit van zorg en niet voor de laagste prijs. De zorg is immers geen markt. Goede basistarieven voorkomen faillissementen en gedwongen ontslagen.

Recent is er een nieuwe loonschaal voor de huishoudelijke zorg vastgesteld. In de cao VVT (Verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg) is de loonschaal FWG 10 komen te vervallen en is er nu één loonschaal voor de huishoudelijke zorg op het niveau van FWG 15. Hier moeten gemeenten dus ook hun tarieven op baseren en zorgorganisaties moeten dit aan hun werknemers betalen.

We pleiten ervoor dat ervaren beroepskrachten, zoals de wijkverpleegkundige, de indicatie stelt in samenspraak met de huisartsen. Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of gemeenteambtenaren, die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid, beslissen welke zorg nodig is.

De SP is tegen resultaatgericht indiceren. Dit klinkt mooi, maar kan er in de praktijk op neerkomen dat een zorgorganisatie gaat knijpen op de uren, de cliënt minder zorg krijgt en de werkdruk voor de medewerkers oploopt.

Tegemoetkoming voor hoge zorgkosten

80 procent van de mensen die gebruik maken van de Wmo heeft een laag inkomen. Steeds vaker zien we dat mensen afzien van (een deel van de) zorg of van andere noodzakelijke voorzieningen, simpelweg omdat ze dit niet meer kunnen betalen.

We stellen voor om de eigen bijdrage in de Wmo af te schaffen. Onze gemeente moet een ‘eigen bijdrage vrije gemeente’ worden.

Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt om mensen met hoge zorgkosten financieel te compenseren (nadat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 2015 is geschrapt). Deze regeling is echter vrijblijvend. Wij pleiten voor een aparte regeling, zodat mensen wel gecompenseerd worden voor hoge zorgkosten.

Het is onaanvaardbaar dat in Nederland de plek van je wieg van invloed is op je levensverwachting. Mensen in een wijk waar mensen wonen met weinig geld gaan gemiddeld genomen zeven jaar eerder dood dan mensen in een wijk met meer geld. Dit willen we aanpakken.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Iedereen die zorg nodig heeft dient deze zorg te krijgen, ongeacht de aanwezigheid van mantelzorgers.
 • Niet het geld, maar de mens staat centraal in de zorg.
 • Ook al is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, het recht op zorg blijft van kracht. Het kind staat hierbij altijd centraal.
 • Als jeugdigen op een wachtlijst dreigen te komen voor zorginstellingen zorgt de gemeente voor extra budget, zodat zij direct geholpen kunnen worden.
 • Professionals (en niet ambtenaren of verzekeraars) bepalen welke (vervolg)zorg nodig is.
 • De behoefte aan zorg kan niet telefonisch worden vastgesteld. Dit dient in alle gevallen bij de mensen thuis of in de instelling waar de mensen (tijdelijk) verblijven plaats te vinden. De huisarts en eventueel overige zorgverleners dienen hierbij intensief te worden betrokken.
 • Het recht op thuiszorg moet behouden blijven.
 • Keukentafelgesprekken voor indicatiestellingen dienen (indien gewenst) gevoerd te worden in aanwezigheid van mantelzorgers, naaste familie of onafhankelijke cliëntondersteuner.
 • Geen gedwongen ontslagen in de thuiszorg. Hierover dienen bij aanbestedingen en bij contracten met de huidige aanbieders afspraken te worden gemaakt. Daarbij moet niet bij voorbaat de goedkoopste zorgaanbieder gehonoreerd worden, maar worden zeker kwaliteitseisen gesteld.
 • Mensen die in de zorg werken, dienen een normaal cao-loon te ontvangen.
 • Geen gedwongen inzet van werklozen en mantelzorgers bij het uitvoeren van zorgtaken.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers dienen actief ondersteund te worden (mantelzorgverlof, dagbesteding, respijtzorg).
 • Het geld voor de WMO- en de jeugdzorggelden moet vastgelegd worden (oormerken). Als er aan het eind van het jaar een onderschrijding van de begroting is (d.w.z. er is meer begroot dan uitgegeven), dan blijft het geld binnen de Wmo en beschikbaar voor zorg.
 • Bij de keuze voor zorgverleners gaat onze voorkeur uit naar kleinschalige zorgverleners, zodat het grootste deel van het geld besteedt kan worden aan zorg (en niet aan management).
 • Centrum Jeugd en Gezin partners meer en beter laten samenwerken.
 • De (huishoudelijke) zorg aan huis voor ouderen en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking is van groot belang. De gemeente dient in te zetten op gekwalificeerde medewerkers die niet alleen steun bieden in het huishouden, maar ook kunnen toezien of mensen lichamelijk of geestelijk meer zorg nodig hebben.
 • Niet korten op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
 • De sociale werkplaatsen openhouden.
 • Het recht op begeleiding en opleiding behouden.
 • Het afspreken van een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
 • Het investeren in eerlijke banen en werkgelegenheid, in plaats van werklozen te straffen.
 • Werken moet lonen: dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk met een arbeidscontract.
 • Voor sommige mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is het van belang dat ze een beschutte en veilige werkomgeving hebben. De gemeente blijft de verantwoordelijkheid voor deze mensen nemen en zorgt er voor dat er een beschutte werkvoorziening is in de gemeente.
 • Mensen die minder verdienen dan 125% van de bijstand hebben het recht op een lokale zorgverzekering, een verzekering die door het gemeentebestuur is afgesloten met een verzekeraar op basis van gunstige voorwaarden.
 • We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg).
 • Geen marktwerking in de zorg. De SP Gemert-Bakel streeft naar een ‘marktwerking vrije gemeente’.
 • Wij willen dat de huishoudelijke zorg een gemeentelijke dienst wordt en/of via een subsidierelatie wordt gedaan.
 • De (jeugd)zorg die nodig is wordt ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan in zee met aanbieders zonder winstoogmerk. Geen verplichte aanbesteding in de Jeugdzorg.
 • De gemeente neemt geen zorg af te van organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een minister. Ook kan gedacht worden aan het instellen van een ‘wethouders norm’. Dit kan opgenomen worden in de aanbestedingsvoorwaarden.
 • Wijkverpleegkundigen stellen de indicatie voor de verpleegkundige zorg, mogelijk in overleg met de huisarts.
 • Afschaffen van de eigen bijdrage van de WMO.
 • De gemeente compenseert mensen met hoge zorgkosten, die minder verdienen dan 125% van de bijstand.
 • Er wordt een plan gemaakt waarbij in kaart wordt gebracht welke mensen vanwege hun beperkte inkomen(budget) bepaalde gezondheidszorg mijden en wordt bekeken hoe de toegankelijkheid kan worden vergroot.

4. ARBEID & WERKGELEGENHEID

Mensen begeleiden naar werk

We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren door samen met de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren.

De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. De sociale werkvoorziening willen we behouden. Die kan tevens dienst doen als leer-werkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever (‘garantiebanen’). De gemeente volgt daarbij de landelijke cao sociale werkvoorziening.

Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het niveau van de entree-opleiding van het MBO niet kunnen halen, uitvallen op MBO 2 of vanuit Pro-VSO de aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt.

Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet uit de boot vallen.

Waar voor mensen werk geen reële optie is, is naar onze mening altijd een ander vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten.

Wij helpen mensen hun weg naar activiteiten te vinden. Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet verdringen. We willen geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en geen zinloze re-integratietrajecten.

Er wordt niet gewerkt onder het minimumloon en er worden geen bestaande banen verdrongen door werk met behoud van uitkering.

Armoedebestrijding

Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. Wij handhaven de grens voor de toegang tot de bijzondere bijstand op 120 procent van het minimumloon. De SP wil een adequaat pakket voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en een vergoeding is voor bijzondere kosten.

Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

De gemeente heeft mogelijkheden om armoede binnen de gemeente te bestrijden en de SP wil dat deze maximaal worden ingezet. Schuldhulpverlening moet zoveel mogelijk voorkomen worden, mensen met schulden bereiken en een weg naar een nieuwe toekomst wijzen.

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. Wij zijn voor goede schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, waar iedereen met schuldproblemen terecht kan, zonder wachtlijsten, waar met name in het beginstadium preventief aandacht wordt geschonken aan het voorkomen van schulden of om te voorkomen dat inwoners in de problemen komen.

Veel mensen die daar recht op hebben kunnen de weg naar de toeslagen niet vinden. De gemeente moet zich inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan: goede voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures, óók via internet, voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten.

Het is een schrikbarende constatering dat er in Gemert-Bakel 600 à 700 kinderen op of onder de armoedegrens leven (citaat college B&W d.d. 9-11-2017). Het kind pakket voor kinderen die in armoede opgroeien, moet maximaal zijn, met o.a. kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur.

Discriminatie en uitsluiting

Segregatie wordt bestreden.

Discriminatie op afkomst, leeftijd of seksuele oriëntatie wordt niet getolereerd in de gemeente.

Horeca of andere bedrijven die wel discrimineren, worden stevig aangesproken en kunnen rekenen op sancties.

Hetzelfde geldt voor LHBT-discriminatie. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een aannamebeleid dat zoveel mogelijk een afspiegeling is van de lokale bevolking.

De gemeente gaat regie voeren over het inburgeringsonderwijs en helpt nieuwe inwoners om in de gemeente een goede start te maken.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • De gemeente neemt minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert voldoende beschutte werkplekken.
 • Gemert-Bakel zorgt ervoor dat de sociale werkvoorziening voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking bij Senzer in stand blijft.
 • Om jongeren zonder startkwalificatie toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor leerwerktrajecten binnen het onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).
 • Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten worden vergoed en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken wordt mogelijk voor werkloze minima.
 • De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen.
 • Er wordt maximaal ingezet op armoedebeleid, zoals gratis sport en cultuur voor minima (mensen met een bijstandsuitkering), een gratis ID-kaart, voedselbank, kledingbank, kostenvergoeding voor scholieren, een gratis bezoek aan de dierenarts en/of een bijdrage aan kinderopvangkosten. Bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel moeten extra worden vergoed, omdat de ervaring is dat deze bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen.
 • Er worden een witte en een zwarte lijst van bewindvoerders opgesteld. Er wordt alleen doorverwezen naar bewezen bonafide bewindvoerders.
 • Er komt één digitaal loket voor toeslagen en ondersteuning.
 • Een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering is beschikbaar voor minima (maar niet verplicht), evenals een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Ook het eigen risico van 385 euro valt hier onder.
 • De gemeente zorgt voor goed inburgeringsonderwijs.
 • Preventief beleid in het opsporen en voorkomen van armoede /schulden door dorps-en wijkgericht werken.

5. CULTUUR & SPORT

Alle inwoners van Gemert-Bakel moeten deel kunnen nemen aan verenigings- , kunst- en cultuuractiviteiten

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn nauw verbonden met weten wie je bent en waar je oorsprong ligt. Daarom moet er zorgvuldig worden omgegaan met de geschiedenis van Gemert-Bakel en haar kernen. Het cultureel erfgoed van onze gemeente moet zoveel mogelijk in haar oorspronkelijkheid behouden blijven.

Alle inwoners van Gemert-Bakel moeten deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. De gemeente moet deelname stimuleren en indien nodig (financieel) ondersteunen. Inwoners die het zich financieel niet kunnen veroorloven dienen (indien gewenst) gemeenschappelijke ondersteuning te krijgen. Dit kan gelden voor betaling van bijvoorbeeld een lidmaatschap, materialen en /of toegangskaartjes.

De gemeente dient mee te denken met initiatiefnemers van kunst- en cultuuractiviteiten. Denken in kansen en alternatieven in plaats van het opleggen van beperkingen. Bij het verlenen van vergunningen dienen de voorwaarden transparant omschreven te worden met een duidelijke verantwoording van de opgelegde beperkingen.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Het cultureel erfgoed van onze gemeente beschermen en uitdragen.
 • Het gemeentebestuur probeert de eigenaars van het kasteel te overtuigen dat het
  complex geen winstobject is, maar een eeuwenoud cultuurgoed dat toekomst kan
  krijgen bij een eigendomsoverdracht op ideële gronden voor een klein bedrag.
 • Het Gemertse kasteel en de landerijen er omheen vormen al eeuwenlang een
  gezamenlijke en cultuurhistorische waarde, landerijen die ook in de toekomst niet bebouwd worden, maar wel dienstbaar zijn aan de inwoners en bezoekers.
 • De refter van het kasteel mag gesloopt worden, onder voorwaarden.
 • In de ommuurde tuin van het kasteel wordt niet of nauwelijks gebouwd; ·hooguit enkele kleinschalige bijgebouwen, zoals dierenverblijven.” Geen woningbouw.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid van huisvesting van onderdelen van de
  gemeentelijke organisatie in het kasteel, als onderdeel van behoud van het
  totale complex, waarbij de gemeente geen eigenaar wordt van het kasteel.
 • Het landschappelijk erfgoed van het buitengebied blijft behouden.
 • De kwaliteit van het leefmilieu dient door de gemeente beschermd en uitgedragen te worden.
 • Alle inwoners van Gemert-Bakel moeten deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. 
 • De gemeente speelt een stimulerende - en indien nodig - een faciliterende rol
 • Meer kunst- en cultuur educatie op basisscholen.
 • Behoud van onze bibliotheken, geen verdere versobering.

Sport, beweging en gezonde leefstijl

Alle mensen, jong of oud, dik of dun, met of zonder beperkingen moeten kunnen bewegen en gestimuleerd worden tot bewegen om deel te kunnen blijven nemen aan sociale activiteiten

Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en cohesie en minder sociale uitsluiting. We investeren daarom in breedtesport. Jongeren, volwassenen, mensen met een beperking en ouderen krijgen alle mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan sport.

Er wordt in nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden met voldoende groen, wandel-, sport- en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Daarom willen we dat 3 procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat.

We geven sportverenigingen meer zeggenschap. Wij willen de invloed van de gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties op het beheer vergroten. De financiële winst van zelfbeheer komt ten goede aan de sport en verdwijnt niet in de gemeentekas.

Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente ondersteunt scholen die minimaal drie uur bewegingsonderwijs per week organiseren, gegeven door een vakdocent. Scholen die hier niet aan voldoen worden geadviseerd om ook met deze norm te gaan werken. Daarnaast stimuleren we scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden en/of mee te doen aan een dagelijks bewegingsprogramma.

Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Zoveel mogelijk kinderen horen het zwem-ABC te halen om ook veilig in open water te kunnen zwemmen. We zetten weer stappen in de richting van het herinvoeren van schoolzwemmen voor ieder kind.

Er komen aangepaste sport- en bewegingsmogelijkheden voor ouderen in ouderen- en zorginstellingen. Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.

De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor ouderen en mensen met een beperking.

Sporten is gezond, sporten zorgt voor sociale contacten en sporten draagt bij aan zelfontplooiing. Daarom vinden we dat ieder het recht heeft om te kunnen sporten. Ouders/verzorgers die het zich financieel niet kunnen veroorloven hun kinderen te laten sporten dienen daarom vanuit de gemeente ondersteuning te krijgen. Dat kan gelden voor betaling van het lidmaatschap van een vereniging en/of materialen, zoals kleding en schoenen.

Wij denken dat gelden bij sportverenigingen efficiënter gebruikt, verdeeld en ingezet kunnen worden. Wij willen dit gaan onderzoeken en vervolgens (prestatie)afspraken maken over de besteding van de subsidie. Het mag nooit zo zijn dat bezuinigingen op sportsubsidies leiden tot zodanig hogere contributies dat deelname aan sport afhankelijk wordt van de omvang van de portemonnee.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Bewegen in het dagelijkse leven stimuleren door goede wandelpaden, bankjes om te rusten en beweegtoestellen voor alle leeftijden en doelgroepen.
 • Ieder kind moet kunnen sporten; dit is een recht voor ieder kind. Daarom ondersteunt de gemeente ouders financieel die zich voor hun kinderen geen sportlidmaatschap kunnen veroorloven.
 • Ieder kind heeft recht op het behalen van een zwemdiploma. De gemeente zorgt voor gratis schoolzwemmen.
 • Het onderzoeken op welke wijze geld efficiënter kan worden gebruikt, verdeeld en ingezet onder sportclubs.
 • Geen privatisering van sportvoorzieningen.
 • Prestatieafspraken met de verenigingen met betrekking tot de besteding van de subsidie.
 • Aandacht voor gezonde voeding bij sport- verenigingen/accommodaties en school.
 • Geen beweging beperkende maatregelen in openbare voorzieningen.
 • De openbare ruimte wordt geoptimaliseerd voor mensen met een rolstoel of die slecht ter been zijn.
 • Facilitering bewegingsmogelijkheden voor ouderen en mensen met beperkingen.

6. WONEN & VOORZIENINGEN

Betaalbaar wonen

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. De woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de afgelopen jaren trouwens over de hele linie gestegen. Want naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten gestegen. Wij zetten ons ervoor in om dat tij te keren.

Huurders krijgen meer zeggenschap over hun woning. Er zijn veel huurders die een te hoge huur betalen in verhouding tot het inkomen. Wij zorgen ervoor dat deze huishoudens, die wel eens ‘dure scheefwoners’ worden genoemd, huurkorting krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Utrecht en Amsterdam waar onze SP-wethouders op wonen dit hebben geregeld.

Bij plannen in de vrije sector huurwoningen, ook vaak midden huur genoemd, zal de SP zich inspannen om de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. Dat doen we door bij nieuwbouw afspraken te maken over de hoogte van de huren.

Ook voor inwoners met een eigen woning moet het wonen betaalbaar blijven om te voorkomen dat deze mensen in de problemen komen. De kosten stijgen ook voor hen in toenemende mate o.a. energiebelastingen, afschaffen Wet Hillen/ eigenwoningforfait, stijging OZB.

Goede en duurzame huizen

De SP wil dat er altijd voldoende sociale woningbouw wordt opgenomen in elk nieuwbouwproject, zodat we zorgen voor voldoende sociale woningen. We werken aan een juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten en wijken.

De voorraad sociale huurwoningen mag niet verminderen. Dat maakt het belangrijk om meer bij te bouwen. Verkoop van huurhuizen mag daarom alleen plaatsvinden in wijken waar het aandeel sociale huur nu erg hoog is.

Sloop van sociale huurhuizen voorkomen we als renovatie een reële optie is.

We stimuleren gemengde wijken. We doen dit niet door mensen uit te sluiten, maar door te stimuleren dat verschillende buurtbewoners elkaar in de buurt kunnen ontmoeten.

De SP Gemert-Bakel wil met voorrang gaan bouwen voor jongeren om de leefbaarheid en het behouden van jongeren in onze gemeente te vergroten

De (sociale) volkshuisvesting heeft in de gemeente Gemert-Bakel de laatste decennia minder nadrukkelijk aandacht gehad. Gevolg van dit gevoerde beleid is een groot tekort aan betaalbare, goede huurwoningen. De SP Gemert-Bakel wil een radicaal andere aanpak van het woon- en bouwbeleid in de gemeente Gemert-Bakel.

De gemeente heeft veel dure bouwgrond in eigen bezit. Grond die feitelijk van ons allemaal is. De SP Gemert-Bakel wil dat deze bouwgrond vooral gebruikt wordt voor sociale huurwoningen. Om de achterstand van huurwoningen ten opzichte van het landelijk gemiddelde in te lopen willen wij dat bij het bouwen een verdeelsleutel gehanteerd wordt van twee-derde sociale huurwoningen en een-derde sociale koopwoningen. Het bouwen van sociale woningen bevordert de doorstroming en draagt er toe bij dat ‘scheef wonen’ wordt ontmoedigd.

Speciale aandacht moet uitgaan naar jongerenhuisvesting om de leefbaarheid van Gemert-Bakel en de kernen te bevorderen. Mensen die uit Gemert-Bakel en de kleinere kernen zijn vertrokken vanwege het gebrek aan betaalbare woningen worden uitgenodigd om mee te denken en te praten om een eventuele terugkeer mogelijk te maken. Woongroepen voor ouderen en mensen met een beperking kunnen rekenen op de aandacht van de SP voor hun specifieke eisen op het gebied van huisvesting.

De gemeente dient het voortouw te nemen in het activeren en stimuleren van plannen en ideeën op het gebied van bouwen en wonen om bovenstaande doelstelling te realiseren. Voorbeelden zijn:

 • Actief betrokken willen zijn bij het aanpakken van leegstaande (kantoor)gebouwen om huisvesting te realiseren.
 • Het stimuleren van duurzaam bouwen, bijvoorbeeld via modulaire woningbouw. Deze bouwmethode maakt het mogelijk dat er al huizen gebouwd kunnen worden vanaf € 70.000.
 • Het zorgvuldiger afstemmen op vraag en aanbod van kandidaat-kopers.

Bouwgrond en/of kavels worden verpacht aan een wooncorporatie om op deze manier goedkoper te kunnen bouwen via contracten waarin duidelijke (inspannings)verplichtingen omschreven zijn. Het pachtgeld wordt vastgelegd als 'sociale volkshuisvesting' en wordt uitsluitend hiervoor gebruikt.

Er worden zoveel mogelijk regionale bouwondernemingen en zelfstandigen ingeschakeld bij de bouwactiviteiten om de lokale economie te stimuleren. Bovendien bevordert dit het principe van duurzaam bouwen, alles met inachtneming van Europese voorschriften en regels.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Het bouwen van zoveel mogelijk sociale huur- en koopwoningen. Hierover worden strikte afspraken gemaakt met Goed Wonen en projectontwikkelaars m.n. ook in kleine kernen.
 • Voornamelijk bouwen voor jongeren om de leefbaarheid te bevorderen.
 • Bouwen naar de wensen en vraag van doelgroepen o.a. seniorenbouw en levensloopbestendig wonen.
 • Actieve rol van de gemeente om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken.
 • Er worden afspraken gemaakt Goed Wonen over het beperken van huurverhoging, het aanbod van betaalbare woningen en een maximum huurprijs.
 • Stimuleren van lokale economie door het inschakelen van regionale bouwondernemingen en zelfstandigen.
 • Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen en over huurverhogingen.
 • Huishoudens die naar verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen, krijgen huurkorting.
 • Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt zonder huurverhoging. Voor inwoners met een eigen woning worden subsidies of leningen verstrekt.
 • Aandacht voor een veilig en rustig woon-leefklimaat.
 • Betaalbaar wonen; belastingen beperken voor huurders en voor inwoners met een eigen woning.

De SP zet zich in voor de leefbaarheid in de kernen

Het gebrek aan voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen heeft ervoor gezorgd dat jongeren elders woonruimte zijn gaan zoeken. Om te voorkomen dat de kleine kernen leeglopen, wil de SP dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd.

We willen leefbaarheidsinitiatieven, zoals het IDOP ondersteunen. Verder willen we de vestiging van ondernemers, winkels of horeca ondersteunen door regels (waar mogelijk) te versoepelen.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Het behoud van voorzieningen zoals een basisschool, bibliotheek, sportvoorzieningen en voorzieningen voor het verenigingsleven.
 • Het behoud en waar mogelijk het verbeteren van het openbaar vervoer.
 • Het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid.
 • Het oplossen van verkeersonveilige situaties in alle kernen.
 • Herstructurering van het centrum van Bakel, waardoor een levendig en uitnodigend centrum ontstaat.

7. OPENBARE ORDE & VEILIGHEID

Gezien een chronisch tekort van politiepersoneel landelijk kunnen we moeilijk een beroep doen op inzet van extra politie t.b.v. beveiliging, handhaving, etc. We vinden dat de gemeente Gemert-Bakel i.o.m. de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) moet ijveren voor meer politiemensen.

Zolang hier niet aan tegemoet is gekomen, moet de gemeente toch voor deze taken zorgen. Boa’s kunnen zeer nuttig werk verrichten en vormen daardoor een welkome aanvulling. Ook omdat er behoorlijk wat Boa’s zijn, die zéér hoog gekwalificeerd zijn en vaak gespecialiseerd zijn op specifieke wetgevingen (b.v. milieu – flora en fauna – verkeer etc.). Ze zijn dan ook volledig bevoegd en binnen bepaalde categorieën volledig bewapend, denk o.a. aan de jachtopzichter.

Het moet wel duidelijk zijn dat de Boa geen opvulling mag worden, maar een aanvulling. Dus geen verdringing van de reguliere politieagent.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • De brandweer moet voldoende ondersteund worden met voldoende en deugdelijk materieel zodat zij veilig kan blijven opereren. Hierbij hoort ook voldoende sterkte van de bemensing van een blusauto.
 • De gemeente Gemert-Bakel stelt Boa’s aan die toezien op veiligheid (bijv. surveilleren in wijken) en handhaving.
 • Meer afvalbakken voor hondenpoep en plastic zakken Meer losloopgebieden voor honden in overleg met de buurt.
 • Meer verlichting op de drukkere fietspaden om de veiligheid te vergroten.
 • De gemeente Gemert-Bakel oefent druk uit op de landelijke overheid samen met andere gemeenten (VNG) voor meer politiepersoneel.
 • Meer politie surveillances in de wijken en in de kernen, ter preventie van o.a. woninginbraken.
 • Het stimuleren van buurt-WhatsApps.
 • Indien mogelijk onderzoek doen naar legale hennepteelt.
 • De veiligheid van burgers heeft de hoogste prioriteit en alle economische of financiële belangen dienen hieraan ondergeschikt te zijn.
 • Verstrekte vergunningen dienen gecontroleerd en gehandhaafd te worden. Bij niet voldoen aan een vergunning dient de activiteit gestopt te worden.
 • Hulpdiensten moeten te allen tijde plaatsen van onheil kunnen bereiken. Desnoods moet de infrastructuur hierop worden aangepast.
 • Woonkernen en/of locaties waar groepen van mensen bijeenkomen, mogen nooit binnen de gevarencirkel van BRZO bedrijven vallen. En zeker niet in de omgeving waar mensen die minder zelfredzaam zijn, o.a. kinderen en ouderen, verblijven of aanwezig kunnen zijn.
 • Als een bedrijf gevestigd is op een locatie waar groepen mensen met verminderde zelfredzaamheid aanwezig kunnen zijn, wordt uitbreiding van een bedrijf en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsmogelijkheden binnen het invloedgebied niet toegestaan. Voorkomen moet worden dat groepen mensen binnen het invloedgebied verblijven.
 • Gevaarlijke BRZO bedrijven horen op een industrieterrein categorie 4 of hoger of op een BZOB industrieterrein.
 • Een kernwapenvrije regio (Volkel).

8. LANDBOUW & VEETEELT

Intensieve veehouderij, volksgezondheid en milieu.

De huidige ontwikkeling van de intensieve veehouderij vormt een niet meer weg te denken risico voor de volksgezondheid in Nederland en vooral in Oost-Brabant, dus ook de gemeente Gemert-Bakel. Uit diverse onderzoeken is gebleken wat de gevolgen voor de volksgezondheid kunnen zijn. Naast de enorme overlast zien we o.a. zoönose, Q-koorts, hepatitis E, bacteriële resistentie, fijnstof, geurbelasting. Al jarenlang is de SP- afdeling Gemert-Bakel bezig met dit thema op de politieke agenda te houden en de komende tijd willen we het nog prominenter onder de aandacht brengen.

De SP Gemert-Bakel gaat in onze gemeente voor duurzame veehouderij, een kleinere veestapel en meer dierenwelzijn!

De SP Gemert-Bakel benadrukt dat alle betrokkenen bij de veehouderij (bank, boer, adviseur, dierenarts, diervoederleverancier etc.), de hele keten van dier tot winkel, de verantwoordelijke overheden (landelijk, provinciaal en lokaal de gemeente) en niet te vergeten de consument, die goedkoop vlees wil, een aandeel hebben in de ontstane situatie.

We zullen toe moeten naar bedrijven die een minder grote ecologische voetprint achterlaten. Dat vergt veel innovatie en creatief denkwerk van de agrarische sector. Uiteraard kunnen bedrijven die net miljoenen hebben geïnvesteerd in grotere schuren, dat niet op vandaag of morgen realiseren (investeringen terugdraaien). Maar we kunnen wel elk bedrijf, die een nieuwe stap in zijn ontwikkeling moet zetten hierop wijzen, zodat de richting daadwerkelijk vanaf dat moment de goede kant opgaat.

In 2003 gaf toenmalig CDA landbouwminister Cees Veerman al aan dat het fout ging: “We importeren voer, exporteren varkens en houden de rommel hier. Dat systeem is vastgelopen”. Om diezelfde reden pleitte voormalig Rabobank topman Herman Wijffels twee jaar eerder (2001) al voor: “een sterke krimp van het aantal varkens en kippen en van de veevoederindustrie”. Nu veertien jaar later weten vooral de buren van de grote stallen haarfijn aan te geven hoe hun dagelijks leven door de bulkveehouderij wordt verziekt:

“Branderige ogen, zere kelen, hoesten, benauwdheid en hoofdpijn vanwege de sterke luchtverontreiniging. Stank die overal doorheen dringt en was die je bijvoorbeeld niet meer buiten kunt drogen. Meer en meer vrachtwagens, die een gevaar vormen voor onze kinderen op de smalle wegen. Ze rijden de wegen kapot en maken ons ’s morgens al heel vroeg wakker. En dan nog de extra uitstoot van fijnstof vanuit dit vrachtverkeer. Het uitzicht wordt verpest door al die grote stallen. Al met al raakt men enorm gestrest van al die overlast.”

Intussen behoort onze gemeente tot een van de dichtstbevolkte veehouderijgebieden van Europa, met alle nadelige gevolgen van dien. Er is een enorm mestoverschot en daardoor de grootschalige mestfraude. De grond kan hier al de mest niet meer opnemen, waardoor deze doorsijpelt naar het grondwater, dat daardoor niet meer gebruikt kan worden als drinkwater (sommige pompstations voor drinkwater worden al gesloten). De fijnstof (met chemische bestanddelen en endotoxines) die de veehouderij produceert vervuilt onze lucht enorm. Nederland heeft de slechtste kwaliteit bodem en water van de EU en de lucht op sommige plekken in de gemeente Gemert-Bakel is erger vervuild dan die van een industriestad als Eindhoven. Allerlei ziektes (Q-koorts, longontsteking, zoönose en dragerschap MRSA) liggen permanent op de loer en drijven de kosten voor volksgezondheid enorm op.

En intussen is de groei van de veestapel nog steeds niet tot stilstand gebracht. De politiek luistert meer naar de ZLTO en de vee-industrie dan naar mensen als Veerman, Wijffels en andere deskundigen (RIVM en GGD) die al aan de alarmbel hebben getrokken.

De gemeente, de politiek, de sector( de boer) en de burger moeten hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de samenleving. In plaats van de problemen bij hun oorsprong aan te pakken (teveel vee in een dichtbevolkt land), zoekt men naar technische oplossingen als luchtwassers en de laatste tijd ook mestvergisters. Deze geven de indruk dat sommige problemen van de bulkveehouderij (lees: vee-industrie) onder controle gehouden kunnen worden. Het aantal bedrijven neemt misschien wel af maar het totaal aantal varkens en vooral kippen neemt toe.

De afgelopen jaren heeft de SP Gemert-Bakel meerdere keren de aandacht gevraagd voor de gevolgen van de huidige situatie in sommige buurten en het toekomstige gevaar van nog grotere stallen en nog meer vee in onze groene gemeente.

In Gemert-Bakel wonen naast zo’n 30.000 mensen ook nog 403.000 varkens, ruim 1.300.000 kippen, 4500 geiten, 28.600 koeien en 221.000 pelsdieren (bron: CBS 2016).

Je ziet de dieren niet, maar ze zijn er wel. Ze slijten hun armzalige korte leven in grote stallen in het buitengebied. De meeste dieren krijgen het daglicht nooit te zien. Veel plaats nemen de dieren niet in: ze leven dicht opeengepakt in de stallen in ons buitengebied.

Tot nu toe zijn echter de belangen van de veesector zo doorweven in de politiek in Gemert-Bakel, dat roepen vanaf de zijlijn geen enkele zin heeft. Niet het algemeen belang en de gezondheid van mens en dier wordt in de politiek in Gemert-Bakel nagestreefd en ook niet het belang van de gewone boer die met hart voor vee, land en natuur ons van gezond voedsel voorziet. Nee, men gaat voor de belangen van grote boeren, makelaars, voederindustrie en de vleesindustrie, die via goedbetaalde adviseurs en lobbyisten de partijen en daarmee de gemeente naar hun hand zetten.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Samen met ondernemer/boer en burger, ondersteund door de gemeente Gemert-Bakel, de verantwoordelijkheid nemen daadwerkelijk te beginnen aan echte oplossing. De tijd van praten over we zijn bezig is voorbij. De oorzaak oplossen en geen symptoombestrijding.
 • Het opnieuw ter discussie stellen van het bestemmingsplan buitengebied waarbij volksgezondheid centraal staat. Hiervoor moet de gemeente in gesprek gaan met de veehouders in Gemert-Bakel om de juiste invulling te geven aan een maatschappelijk verantwoorde veehouderij, gestoeld op de belangen van de gehele gemeenschap. Dit ook gezien de nieuwe omgevingswet die nu in voorbereiding is. Nu al handelen in geest van de nieuwe omgevingswet. Geurnormen niet zo maar verhogen om meer vee mogelijk te maken.
 • Voorwaarden scheppen om te vermijden dat er grote mestvergisters of mestbewerkers in Gemert-Bakel komen.
 • Uiterst actieve controle en handhaving van de afgesproken normen voor stank, geluid, luchtverontreiniging, erfbeplanting, lichtvervuiling, enz. Handhaving en controle is voor de SP Gemert-Bakel een zeer belangrijk punt.
 • Verstrekte vergunningen dienen gecontroleerd en gehandhaafd te worden. Bij niet voldoen aan een vergunning dient de activiteit gestopt te worden. Efficiënte luchtwasserscontrole.
 • Waar wettelijk mogelijk (zoals aan de hand van de nieuwe gezondheidsregels, dierenwelzijn regels en recente wetenschappelijke onderzoeken) proberen we die normen verder aan te scherpen in ieders belang. Hiervoor worden aanvragen scherper getoetst.
 • Kansen grijpen en in gang zetten die leiden tot een forse krimp van de
  enorme lokale veestapel tot minimaal het niveau dat water, lucht, grond en mens
  in Gemert-Bakel niet hindert.
 • Mestvergisters boven categorie 3 horen op een industrieterrein.
 • Het dierenwelzijn is niet alleen van belang voor onze huisdieren, maar zeker ook voor de dieren in de veeteeltsector. De gemeente werkt hier actief aan mee.

9. ECONOMIE & MILIEU

Stimuleren van een duurzame economie

Duurzame economie

De overgang naar een duurzame economie met meer aandacht voor mensen, onze planeet en onze basisbehoeften is noodzakelijk geworden. In deze duurzame economie komen sociale, ecologische en economische belangen bij elkaar. Bij zo’n economie worden fossiele brandstoffen zo min mogelijk gebruikt, worden kwaliteitsvolle producten en diensten gecreëerd, worden duurzame materialen efficiënt ingezet en worden restproducten hergebruikt.

De SP Gemert-Bakel wil een vestigingsklimaat scheppen voor bedrijven met initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Deze bedrijven moeten een voorrangspositie krijgen op de (leegstaande) bedrijventerreinen.

De SP Gemert-Bakel gaat zich actief opstellen om, in samenwerking met wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven, de overgang naar een duurzame economie tot een succes te maken.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Stimuleren van een duurzame economie met meer aandacht voor mensen en onze planeet i.p.v. slechts voordeel en winst.
 • Een actieve en ondersteunende opstelling om, in samenwerking met wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven, nieuwe wegen te zoeken voor ontwikkeling naar een duurzame economie.

Hart voor de zaak – steun de kleine ondernemer

Midden- en kleinbedrijf & zelfstandigen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt de motor van de economie en weerspiegelt de menselijke maat. Door de schaal en aard bevinden deze bedrijven zich midden in onze samenleving en tussen de mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid, voor werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze gemeente. Bovenal is de betrokkenheid van ondernemers en werknemers in het MKB groot.

Deze belangrijke spil van werkgelegenheid is wendbaar en innovatief en in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties. Het MKB is een onmisbare toeleverancier van het grootbedrijf. De SP wil dat er meer rekening wordt gehouden met het MKB.

De SP wil samenwerking tussen scholen en MKB /bedrijven stimuleren voor meer stageplaatsen van jongeren uit Gemert-Bakel. Om zo de werkgelegenheid te bevorderen en de jongeren binnen de gemeente te behouden.

Wij willen bedrijven stimuleren om speciaal voor jongeren en vijftigplussers werkplekken en werkleerplekken aan te bieden.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor het volgende punt:

 • We willen het MKB stimuleren door een voorrangspositie te verlenen op de (leegstaande) bedrijventerreinen en langdurige procedures en regelgeving waar mogelijk te versoepelen. Een stimuleringsfonds voor het MKB is een waardevolle optie.
 • Het stimuleren en ondersteunen van innovatieve bedrijven, het behouden van de huidige bedrijven en bedrijven van buiten de gemeente Gemert-Bakel interesseren voor vestiging in de gemeente Gemert-Bakel.
 • Een goede infrastructuur in en rondom bedrijven (terreinen).
 • Stimuleren van bedrijven voor meer stageplaatsen of werkleerplaatsen.

Al het afval terug in de kringloop en dus recyclen.

AFVALVERWERKING

De SP Gemert-Bakel vindt dat al het afval in Gemert-Bakel op een verantwoorde wijze moet worden verwerkt. Het moet niet bij afvalhandelaren terecht komen die ons afval (o.a. oude computers) uiteindelijk in Afrika of Azië dumpen. Dit gebeurt helaas wel op grote schaal bij gemeenten die hier geen afspraken over maken. Al ons afval moet op een fatsoenlijke manier verwerkt worden, zodat het na verwerking gerecycled en hergebruikt kan worden.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Verantwoorde wijze van afvalverwerking.
 • Hergebruik van materialen.
 • Ophalen papier en kleding komt niet in handen van commerciële instanties.

Natuur & milieu

Behoud en versterken van Gemert-Bakel grootste kwaliteit: ‘Monument in het Groen’

Gemert-Bakel dient een ‘Monument in het Groen’ te worden. We willen ons sterk maken om deze kwaliteit te gaan krijgen en dan te versterken. De gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven voor bewoners, toeristen en voor de kenniswerkers uit de Brainport regio. Wij zijn de figuurlijke groene tuin voor steden als Eindhoven en Helmond. We willen projecten stimuleren die de biodiversiteit (de graad van verscheidenheid aan levensvormen) bevorderen.

We willen flink inzetten op handhaving van milieuoverlast, bijvoorbeeld van stank en/of vervuiling. We willen het ‘de vervuiler betaalt’-principe breed gaan toepassen. Het verkregen geld willen we besteden aan groene, duurzame projecten.

Groene energie (en het coöperatief opwekken hiervan) willen we stimuleren en faciliteren. Energiewinning uit mest en/of voedsel is niet duurzaam en vinden wij onwenselijk. Bij de vervanging van straatverlichting moeten we kijken naar zuinige verlichting. Voor het buitengebied zouden we graag slimme sensoren inzetten, zodat lichtvervuiling en energieverspilling beperkt blijven.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Het gaan krijgen en dan blijven versterken van onze kwaliteit: ‘Monument in het Groen’. Waardevolle natuur en ecologische gebieden blijven behouden.
 • Meer handhaving op milieuoverlast (bijvoorbeeld geuroverlast).
 • ‘De vervuiler betaalt’-principe zal breed worden toegepast.
 • Het verkregen geld wordt beschikbaar gesteld aan ‘groene’ projecten.
 • Groene energie en het coöperatief opwekken hiervan willen we stimuleren en faciliteren.
 • Energiewinning uit mest en/of voedsel is niet duurzaam en vinden wij onwenselijk.
 • Veilige, zuinige (led) straatverlichting op kortere termijn dan nu gepland is.
 • In het buitengebied wordt door installatie van sensoren de lichtvervuiling zoveel mogelijk beperkt.

10. VERKEER, VERVOER & OPENBARE RUIMTE

De SP Gemert-Bakel streeft naar een toegankelijke en veilige gemeente Gemert-Bakel voor iedereen!

Het prachtige centrum van Gemert en ook van Bakel is niet voor iedereen even toegankelijk. Er staan nogal wat obstakels zodat mensen die slecht ter been zijn, met rolstoelen, rollators en mensen met kinderwagens van de stoep af moeten. Dit is onhandig en niet bevorderlijk voor prettig winkelen voor deze mensen. Dat geldt overigens ook voor de toegankelijkheid van winkels en voorzieningen voor gehandicapten en ouderen.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Een toegankelijker centrum en toegankelijke straten in Gemert en Bakel m.n. voor mensen die slecht ter been zijn en/of met rolstoelen en rollators.
 • Toegankelijke en veilige wandel- en fietsroutes naar vereniging en sportaccommodaties
 • Het aanpakken van verkeersonveilige situaties.

Efficiënter busvervoer

Momenteel is het openbaar vervoer niet efficiënt ingericht. Bussen rijden letterlijk en figuurlijk achter elkaar aan en komen vervolgens lange periodes niet. De kleine kernen worden slechts één maal per uur bediend, terwijl in Gemert en Bakel de bussen veel vaker rijden.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Betere aansluitingen tussen bus en trein.
 • De kleine kernen en Bakel tot minimaal 22.00 uur bereikbaar houden.

Verkeer

De gemeente Gemert-Bakel gaat een toeristische gemeente worden; dit moet zich vertalen in een verkeersveilige gemeente voor fietsers en wandelaars.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Betere fietspaden en goed onderhoud van bestaande fietspaden.
 • Meer veiligheid voor fietsers en wandelaars.
 • Verlichting op de fietspaden in het buitengebied.
 • N279 volgens het voorgestelde tracé door de provincie en als 2-baansweg. Een dubbele aansluiting vanuit Bakel is niet noodzakelijk, want kost veel geld voor een te beperkt gebruik en weinig tijdwinst. De SP wil wel een ruime natuurcompensatie, goede geluidwerende maatregelen en een goed uitkoopbeleid.
 • Het knooppunt Beekse brug dient definitief opgelost te worden. Een doorsteek (inprikker) vanaf de N279 langs het Wilhelmina kanaal aan de Aarle Rixtelse kant naar Bavaria kan een oplossing bieden.
 • Bushokjes bij elke bushalte in Gemert-Bakel.

11. ONDERWIJS & JEUGD

Hoge kwaliteit onderwijs zonder financiële drempels

Voor de SP heeft onderwijs absoluut prioriteit. Investeren in verbetering van het onderwijs is de beste manier om de economie en onze samenleving blijvend sterker te maken. Met goed onderwijs kan de jeugd zijn talenten ontwikkelen en een goede plaats in de samenleving verwerven. Het is daarom van groot belang dat het onderwijs van hoge kwaliteit is en blijft en voor iedereen toegankelijk is. Hoge financiële drempels horen daar zeker niet bij.

Kinderen met een leerachterstand, stoornis of beperking hebben hun passend onderwijs verloren doordat men de scholen voor speciaal onderwijs heeft laten inkrimpen. Deze leerlingen moeten daardoor zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs mee blijven draaien. Kinderen die dat nodig hebben, kunnen rekenen op speciaal onderwijs. Jongeren in het vmbo, die een vak willen leren, voelen zich verloren in grote leerfabrieken. Studenten zien dat hun studie onbetaalbaar dreigt te worden. Daardoor beperken we de mogelijkheden van jonge mensen om hun toekomst in eigen hand te nemen.

De SP Gemert-Bakel wil deze standpunten op lokaal niveau als uitgangspunt nemen en deze doorvoeren in het onderwijs in de gemeente Gemert-Bakel.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • In samenwerking met school, ouders en het Centrum Jeugd en Gezin wordt er gekeken naar een passende vorm van ondersteuning en begeleiding voor leerlingen die in meer of mindere mate in het onderwijs dreigen uit te vallen.
 • De gemeente blijft verantwoordelijk voor goed onderhoud van schoolgebouwen.
 • De gemeente blijft zorg dragen voor het taxivervoer van leerlingen uit Gemeente Gemert-Bakel naar speciale (basis)scholen buiten onze gemeente. Vervoer mag nooit een belemmering zijn om het juiste onderwijs te kunnen volgen.

Jeugd

Jongereninitiatieven ondersteunen

De SP Gemert-Bakel vindt dat er vooral voor jongeren tussen 12 en 18 jaar te weinig te doen is in onze gemeente. We ondersteunen van harte initiatieven voor (en vooral door) jongeren t/m 23 jaar. We willen dat de gemeente Gemert-Bakel ook voor jongeren een aantrekkelijke gemeente blijft.

Ook zien we graag weer initiatieven als een jongerenpanel ontstaan, zodat de jeugd in de gemeente Gemert-Bakel een stem heeft in het gemeentehuis. Er dient dan uiteraard ook naar hen geluisterd te worden.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Meer aandacht voor preventie van drugsgebruik (GHB, Speed en Ketamine), omdat dat in Gemert-Bakel een groot probleem is.
 • Meer ondersteuning voor vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk, m.n. voor jonge vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Er dient goed gekeken te worden naar de gelden die ingezet worden voor de verschillende doelgroepen binnen het jeugd- en jongerenwerk. Mogelijk moeten hierin, na overleg met de jongerenwerkers, verschuivingen plaats vinden.
 • Meer aandacht binnen het gemeentelijk beleid voor jongeren die vroegtijdig uitvallen.
 • Initiatieven voor & door jongeren t/m 23 jaar ondersteunen.
 • Jongeren maken hiervoor plannen, jongerenwerkers begeleiden indien nodig.
 • Meer preventieve inzet van jongerenwerkers.
 • De oprichting van een nieuw jongerenpanel.

12. FINANCIEN

Vele jaren heeft de gemeente Gemert-Bakel onder verscherpt toezicht gestaan van de provincie vanwege financieel wanbeleid. Door de grote tekorten moest de bevolking op 2 manieren hiervoor bloeden. Als eerste gingen de belastingen omhoog, o.a. de ozb en als tweede werd er flink geschrapt in subsidies voor verenigingen en organisaties.

We kunnen nu constateren met de laatste begrotingen dat er weer een plusje gedraaid wordt, mede dankzij geld uit de Wmo-pot.

Toch neigt de huidige gemeenteraad er naar te euforisch te doen over het bereikte resultaat. Het lijkt alsof er in de toekomst alleen maar financiële meevallers zullen zijn en geen tegenvallers. Zo wordt er in de begroting geen rekening gehouden met mogelijke risico’s, zoals tekorten in de jeugdzorg, en worden projecten (zwembad, visvijver, centrum kern Bakel, woningen woonwagenbewoners, etc.), die op niet al te lange termijn gerealiseerd (moeten) worden, buiten beschouwing gelaten. Hoe reken je je rijk? Of worden op deze manier de begrotingsgaten voor de toekomst in de steigers gezet zoals in het verleden ook gebeurde.

De SP Gemert-Bakel is voor gezonde financiën. Er moeten voldoende reserves zijn om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen, maar dat geld moet niet gehaald worden bij de burgers. Er kan gedacht worden aan versnelde verkoop van gemeentelijk onroerend goed ook als dit lager zou zijn dan de huidige boekwaarde. Hierdoor hoeft er minder rente betaald te worden voor leningen.

De SP kiest er niet voor om extra subsidies naar de grootschalige industriële intensieve agrarische sector te laten gaan t.b.v. promotie, imagovorming, e.d.

Ook zullen bedrijven, die zich niet houden aan de bepalingen in de vergunning sneller gestraft worden. Ofwel een strikter sanctiebeleid.

De SP Gemert-Bakel maakt zich sterk voor de volgende punten:

 • Versnelde verkoop van gemeentelijk onroerend goed.
 • Een strikter sanctiebeleid.
 • Belastingdruk voor de inwoners in de breedte zo laag mogelijk.
 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
 • Integrale keuzes; geld is niet de enige factor om iets te doen of te laten.
 • Tarieven op gemeentelijke begraafplaatsen zo laag mogelijk.

Ter afsluiting

Dit verkiezingsprogramma zien wij als een levend document. We weten dat het voorliggende niet compleet is en dat er zich telkens actuele zaken aandienen. Nieuwe en aanvullende standpunten zullen we toevoegen in een extra document dat we zullen publiceren op onze website.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website