h

Aan de slag met Global Goals?

19 september 2019

Aan de slag met Global Goals?

In het Gemerts Nieuwsblad van 13 september j.l. laat het CDA Gemert-Bakel weten dat zij de Global Goals onderschrijft. We gaan er van uit dat het bijbehorende “Sustainable Development( Duurzame Ontwikkeling)” niet met opzet achterwege is gelaten, want daar gaan deze  “Wereldwijde Doelen” nou juist om.

Als SP Gemert-Bakel vinden wij het prima dat het CDA de GSDG onderschrijft, al moet gezegd dat je er moeilijk tégen kunt zijn. Toch doet het enthousiaste “ja” de wenkbrauwen fronsen. Is hier niet de spreekwoordelijke vos de passie aan het preken?

We kennen het CDA als een partij die al tientallen jaren het lokale politieke landschap domineert. Daarmee is zij in hoge mate verantwoordelijk voor de politieke keuzes( en daarmee voor de gevolgen ervan) die in het verleden gemaakt werden en ook nu nog gemaakt worden. De partij heeft zich altijd opgeworpen als vertegenwoordiger van de belangen van de agrarische sector. Kernpunten in het beleid waren o.a. “de boer is de beste beheerder van het landschap” en “problemen moeten binnen de sector opgelost worden”. Waar heeft dit toe geleid ?  Er is een forse schaalvergroting opgetreden met als gevolg dat veel kleine boeren verdwenen en grote, bijna industriële bedrijven de overhand zijn gaan krijgen. De toename van de agrarische productie zorgde voor een flinke bijdrage in de uitstoot van stikstof, maar ook voor overbemesting, vervuiling door pesticiden, uitstoot van fijnstof, geuroverlast, zoönosen (o.a.Q-koorts) uitkleding van het landschap etc. met als gevolg een enorme afname van de kwaliteit van de bodem, lucht en water en de biodiversiteit daarin. Ook de Minister van Landbouw erkent nu dat het zo niet langer kan. 

Als we dan lezen dat het plaatselijke CDA het woord ‘rentmeesterschap’ in de mond neemt, doet dat wel een bel rinkelen. Is dit geen “Oude wijn in nieuwe zakken”? In het verkiezingsprogramma was immers nauwelijks aandacht voor de grote en ernstige problemen rond de agrarische sector.
Daarom vragen wij ons af of ondanks mooie woorden over duurzaamheid en verwijzen naar “wat we allemaal al doen”, het lokale CDA werkelijk van plan is haar koers fundamenteel te wijzigen. 

“Eerst zien en dan geloven”, vinden wij.

In het genoemde artikel presenteert de partij zich als een partij die er “voor ons allemaal” is.  En we moeten “samen zorgen voor een wereld voor de generaties na ons”.

Mooi gezegd, maar het maakt niet duidelijk voor wie en voor wat het CDA staat. Nou is men daar nooit heel helder in geweest, maar aan de gemaakte keuzes viel dat wel af te lezen.

Het onderschrijven van de Global Goals door het CDA houdt hopelijk méér in dan een soort “schaamgroen”, zoals we dat kennen van de groene aanplant rond agrarische bedrijven.  Woorden als “inzetten op duurzame landbouw” zijn vaag, verhullend en nietszeggend. 

Wij zijn daarom benieuwd hoe men die gaat vertalen naar concrete lokale initiatieven en in ander beleid, kortom hoe het CDA daar mee  aan de slag gaat. Goede acties en plannen, bijv,. op het gebied van kringlooplandbouw, zullen zeker op steun van de SP Gemert-Bakel kunnen rekenen.

Reactie toevoegen

U bent hier