h

Brief aan B&W: regresrecht en WMO

8 december 2017

Brief aan B&W: regresrecht en WMO

Aan het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel

Betreft: Convenant WMO Regresrecht

Gemert, 30 november 2017

Geacht college,

Kort geleden werd de afd. SP Gemert-Bakel geattendeerd op het volgende.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft sinds 1-1-2015 een convenant lopen met bijna alle verzekeraars in Nederland waarbij het risico van letselschade wordt afgekocht. Deze letselschade moet een verzekeraar betalen als iemand door een ongeluk (verkeer, werk, medische fout, etc.) recht heeft op een verzekeringsuitkering. Door dit convenant hebben de verzekeraars een bedrag van ruim 100 miljoen euro afgekocht en het recht op schadevergoeding is daarmee terechtgekomen binnen het WMO-budget van de deelnemende gemeente.

Daarom wil de SP afdeling graag antwoord op de volgende vragen:

Hoort de gemeente Gemert-Bakel bij de 99% van de Nederlandse gemeenten die zich aangesloten hebben bij het convenant?
Zo ja, wat beoogde het gemeentebestuur met deelname aan dit convenant?
Heeft uw bestuur dit convenant in 2015 en 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad en besproken zoals volgens democratische besluitvorming zou moeten plaatsvinden?
Vindt uw bestuur dat deze bescheiden afkoop door verzekeraars thuishoort binnen het WMO-budget?
Bent u het met ons eens dat de meeste Nederlandse verzekeraars zich wel erg gemakkelijk ontdoen van hun verantwoordelijkheid en dat de VNG zich op een niet acceptabele manier laat gebruiken?

Uit berekening van de Stichting Letselschade en Gerechtigdheid en Berlimont CMC Consulting blijkt dat de gemeente Gemert-Bakel bij een zeer lage schatting een risico loopt van € 255.000 en bij een normale schatting een risico van € 300.000. Daarnaast bouwt dit bedrag op met 25 – 30% per jaar vanwege gewonden die langer dan 1 jaar hun letsel hebben. Dus voortdurende lasten op de WMO. Uit onze informatie blijkt dat de gemeente € 0,60 per inwoner ontvangt als afkoopsom. De compensatie voor de gemeente Gemert-Bakel vanuit de VNG is 30.000 (aantal inwoners) x € 0,60 = € 18.000.

Kan de gemeente Gemert-Bakel zich vinden in bovenstaande berekening?
Zo ja, bent u het dan met ons eens dat de gemeente een fors financieel risico loopt?
Vindt u dat bij overschrijden van het gecompenseerde bedrag vanwege een groot aantal aanvragen de overschrijding betaald moet worden uit het WMO-budget?
Indien u het voorgaande onderschrijft, is het dan niet zo dat er een grote kans bestaat dat het WMO-budget oneigenlijk belast wordt en iedere belastingbetaler dat gat mee zal moeten aanvullen?

Nederlandse verzekeraars weten op deze slinkse manier miljoenen aan uitkeringen te voorkomen, waardoor winsten voor aandeelhouders alleen maar stijgen. De Nederlandse gemeenten hebben iets op hun bordje dat daar helemaal niet thuishoort.

Wij roepen B&W en de gemeenteraad op om af te zien van verlenging van het Convenant WMO Regresrecht per 1-1-2018 in welke vorm dan ook waardoor rechtszekerheid wordt hersteld en het financieel risico ligt waar het moet liggen.

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Marius Vos

Vz afdeling SP Gemert-Bakel

Reactie toevoegen

U bent hier